ร่างเอกสารขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ประกาศ: 
7 กุมภาพันธ์ 2014
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ