ร่างประกาศ เอกสารประกวด และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี