ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ: 
27 กุมภาพันธ์ 2014
ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง