ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท)

วันที่ประกาศ: 
7 มิถุนายน 2017
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: