ราคากลางโครงการ จัดจ้างการศึกษาผลกระทบและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
16 มิถุนายน 2016
ราคากลางโครงการ จัดจ้างการศึกษาผลกระทบและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง