ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) ในการรับเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
26 เมษายน 2017
ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) ในการรับเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง