รับสมัคร โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"

วันที่ประกาศ: 
2 พฤษภาคม 2014
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
        มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก และมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป  ในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกคนพิการ ดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 30 วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในงานเช่นทุกปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ http://www.princessngarmchit.org/foundation/index.php
 
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: