รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

วันที่ประกาศ: 
24 ธันวาคม 2014
ประกาศจากสถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอดขอเชิญนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบอดไทยสู่การเป็นผู้นำในองค์กรคนตาบอดระดับภูมิภาคอาเซี่ยน  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติ
1. เยาวชนตาบอดมีอายุตั้งแต่  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และในวันเดินทางยังมีสถานะเป็นนักศึกษา
3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1  ภาษา
4. มีทักษะในการดำรงชีวิตด้วยตนเอง
5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีประยุกต์
 
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงสถานะทางการศึกษาจากสถานศึกษา
3. สำเนาบัตรคนพิการ
4. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tab.or.th )  หรือขอรับใบสมัครได้ที่info.ildb@gmail.com และสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด ห้อง 309  หรือที่ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2558  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด  
หมายเลขโทรศัพท์  02-246-2276, 085-919-7322
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มประสานกลไกเพื่อการพัฒนา สำนักนโยบายและวิชาการ