ประกาศ การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี 2559

วันที่ประกาศ: 
1 กันยายน 2015
การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี 2559
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตามความในมาตรา 5 และให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 6 (10) ในการกำหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ. 2552
สำหรับในปี 2559 องค์กรด้านคนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และในส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2558
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ มีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มีความยั่งยืน และเข้มแข็ง
2. เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประเภทองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
1. องค์กรของคนพิการคือองค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย
2. องค์กรเพื่อคนพิการ คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ
3. องค์กรอื่นใดที่บริการแก่คนพิการคือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
คุณสมบัติองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
1. มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและคุ้มค่า
2.  นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กรต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
3.  ต้องมีการดำเนินงานและผลงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ในกรณีองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือรับรองสถานะการจัดตั้งองค์กรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 
 
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน
1. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ(ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. เอกสารประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
    (ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ)
    (ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเององค์กรเพื่อคนพิการ)
    (ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเององค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สำหรับหน่วยงานของรัฐ)
3.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีได้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
4. แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการรับรอง
5. สำเนาใบสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร/สำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
6. ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กร
7. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-3812
โทรสาร 02-354-3812  หรือ  02-354-3899
Email: ogonep10@gmail.com
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ