ประกาศและอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง