ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

วันที่ประกาศ: 
13 ตุลาคม 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: