ประกาศร่างเอกสารขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ รอบ 2

วันที่ประกาศ: 
27 มกราคม 2014
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ