ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2558

วันที่ประกาศ: 
7 ตุลาคม 2014
การสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2558
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๑๐) กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบ  ที่คณะกรรมการฯ กำหนด และมาตรา ๑๓ (๔) ได้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีการส่งเสริม  องค์กรด้านคนพิการให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังองค์กรด้านคนพิการในพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการดังกล่าว

สำหรับในปี 2558 องค์กรด้านคนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในเขตกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และในส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2557
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ มีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มี ความยั่งยืน และเข้มแข็ง
2. เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประเภทองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
1. องค์กรของคนพิการ คือ องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการ   บริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงาน             เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย
2. องค์กรเพื่อคนพิการ คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ
 
คุณสมบัติองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
1. มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึง      หลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและคุ้มค่า
2. นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กรต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
3. ต้องมีการดำเนินงานและผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
4. ในกรณีองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือรับรองสถานะการจัดตั้งองค์กรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน
1. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
2. เอกสารประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ            
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีได้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
4. แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการรับรอง
5. สำเนาใบสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร/สำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
6. ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กร
7. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 02-35433889 ต่อ 108 หรือ 111
โทรสาร 02-3543899 หรือ 02-3543388 ต่อ 111
Email: ogonep8@gmail.com
 
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ