ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น

วันที่ประกาศ: 
14 กันยายน 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
หมวดหมู่: 
ทั่วไป