ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา35 (ปฏิบัติครบถ้วน) ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ประกาศ: 
15 พฤษภาคม 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ปฏิบัติครบถ้วน) ประจำปี พ.ศ. 2556
หมวดหมู่: 
ทั่วไป