การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ: 
25 มีนาคม 2015
คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
หมวดหมู่: 
ทั่วไป